Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022/2023

Publicerat den 28 november 2022

Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av första kvartalet 2022/23

  • Nettoomsättningen uppgick till 59 523 (49 086) TSEK, en ökning med 21,3 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 2 002 (572) TSEK och EBIT-marginal till 3,4 (1,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 970 (562) TSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 1 431 (390) TSEK.
  • Resultat per aktie var 0,23 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 914 (-6 002) TSEK.
  • Antalet elever uppgick till 1 275 (931) i slutet av perioden och ökade därmed med 37 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 246 (192) i slutet av perioden.
Finansiell översikt Juli-september Helår
  2022 2021 Förändring 2021/22
Nettoomsättning 59 523 49 086 21,3% 228 344
Rörelseresultat EBIT 2 002 572* 251% 9 568
EBIT-marginal % 3,4% 1,2% 2,2 p.e. 4,2%
Resultat före skatt 1 970 562 251% 8 594
Periodens resultat 1 431 390 267% 6 080
Resultat per aktie** 0,23 0,97
Kassaflöde löpande -2 914 -6 002 51,4% 9 622
Antal elever 1 275 931 37% 1 191
Antal heltidstjänster skolorna 246 192 28% 220
*Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 280 tkr.
**Inga relevanta jämförelsesiffror finns för Q1 2021 eftersom Bolaget börsnoterades i slutet av september 2021.

Vd har ordet

Som nytillträdd vd för Aprendere skolor är det med glädje jag presenterar vår första kvartalsrapport för verksamhetsåret 2022/2023. Mina första 100 dagar har passerat och jag har lärt känna en fin verksamhet med oerhört engagerade medarbetare. Ett vd-byte innebär alltid en omställning för organisationen och jag upplever att vi har landat bra tillsammans och att det finns samsyn kring både vad vi önskar göra och vad vi behöver utveckla framåt. Vi kommer framöver bland annat arbeta med att förtydliga våra skolors visioner och bärande verksamhetsidéer.

Skolstarten är en laddad och viktig händelse för alla inblandade. Det är mycket som ska fungera och förberedas inför att eleverna kommer och det är alltid lika spännande och snudd på nervöst att se om förberedelserna räckte till och om allt fungerade i praktiken. Det är elever som ska skrivas in, scheman som ska läggas, läromedel som ska beställas, it-rustning som ska kompletteras till nya elever och eventuella personalförändringar som behöver hanteras. Även för eleverna är skolstarten laddad med förväntan som kan vara både positiv och samtidigt kryddad med oro. Mycket kraft och energi går åt vid en skolstart till att arbeta in rutiner, bygga relationer och skapa trygghet för alla på skolan.

Även tiden efter skolstarten präglas av en hel del osäkerhet med en del rörlighet bland elever på framför allt gymnasierna som bestämmer och ombestämmer sig under ett antal veckor kring vilken skola de slutligen ska gå på. Effekten blir att det antalet elever som är inskrivna kan variera under flera veckors tid, vilket såklart även påverkar vart ersättningen för eleven slutligen hamnar.

Den ekonomiska effekten i vårt första kvartal speglas av att det just är skolstart under perioden. Vi konstaterar att vi jämfört med motsvarande period föregående år växer med över 21% vilket beror på att vi har förvärvat och välkomnat fler skolor in i gruppen. Några av våra skolor har haft möjlighet att utöka antalet elever utifrån både omdisponering av ytor och ombyggnation för att kunna möta den höga efterfrågan på elevplatser, vilket också har bidragit till ökade intäkter.

Vi gör ett bättre resultat än motsvarande period förra året och ser samtidigt att vi har några verksamheter som inte lyckats fylla sina elevplatser till höstterminen, vilket ger lägre intäkter direkt och en mer trögrörlig anpassning av kostnader som påverkar resultatet negativt under perioden.

Att elevantalet inte når upp till önskad nivå på vissa enheter kan ha flera orsaker. Vi upplever att det bland annat kan ha att göra med att vi under coronaperioden inte har haft möjlighet att bjuda in till fysiska öppna hus och prova-på-dagar och att det under flera år endast har genomförts digitala gymnasiemässor, vilket troligtvis har påverkat kännedomen om våra skolor negativt. Under perioden har vi stärkt upp fokus på marknadskommunikation såväl lokalt på respektive skola som i en uttalad central funktion för marknad och kommunikation, vilket vi redan nu ser positiva effekter av.

Utbetalning av elevpengen har försenats för flera skolor och vi inväntar ersättning för elever som är i fullgång med sina studier, vilket får en negativ påverkan på vårt kassaflöde.

Som ett led i vår framtidsplan har vi under november välkomnat den fina verksamheten Labanskolan i Uppsala till gruppen. Verksamheten blir ett fint tillskott och vi kommer se över möjligheten att starta upp fler ”Labanskolor” på andra platser i landet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi är i full gång efter skolstart och att vårt fokus framåt är att säkra en bra skolgång för våra elever, vara en bra och uppskattad arbetsplats för våra medarbetare, vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en stabil ekonomi, öka kännedomen om våra verksamheter och fortsätta välkomna nya verksamheter till oss som både kompletterar och förstärker vårt erbjudande.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)