Kommuniké från Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma den 20 december 2021

Publicerat den 20 december 2021

Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma 2021 hölls den 20 december kl. 16:00 på Scandic Täby varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Lars Tunberg, Paul Lindquist, Ulf Djurberg och Carl Tunberg omvaldes som styrelseledamöter. Paul Lindquist omvaldes även till styrelseordförande. Svetlana Näreskog Lajic valdes till ny styrelseledamot.

MOORE Allegretto AB omvaldes som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Stämman beslutade att ändra de föreslagna ersättningarna till styrelsen till 8 000 kr per månad för styrelseordförande och 5 000 kr per månad för övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2020/2021 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Aktieägare med 62% av rösterna var representerade på stämman.

Protokollet i sin helhet finns tillgängligt från och med idag på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Frågor besvaras av kontakterna nedan.