Antagen vid extra bolagsstämma den
9 februari 2021
.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Aprendere Skolor AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Täby kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att äga och driva skolor i egen regi eller via dotterföretag
samt där- till samt därtill relaterad service så som lednings- stöd.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapital skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Aktier
Det ska finnas lägst 5 000 000 och högst 20 000 000
aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio or- dinarie ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett
registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse och deltagande
Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bo- lagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordning- en kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till an- nan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens In- dustri.
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som
ang- es i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska
följan- de ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sam- mankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och re- visionsberättelse samt, i förekommande fall,
  kon- cernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräk- ning, samt, i förekommande fall, koncernresulta-
  träkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust en- ligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl- lande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt, i förekommande fall, val av
  styrelsesupple- anter och revisorssuppleanter,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman en- ligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,
 11. Stämman avslutas.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett av- stämningsregister enligt lagen (1988:1479)
om vär- depapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
50