Antagen vid extra bolagsstämma den 9 februari 2021.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Aprendere Skolor AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Täby kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att äga och driva skolor i egen regi eller via dotterföretag samt därtill relaterad service så som ledningsstöd.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapital skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Aktier
Det ska finnas lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse och deltagande
Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska
följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt, i förekommande fall, val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen,
 11. Stämman avslutas.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.