Aktieägarna Bellissima och Netsom begränsar sin rösträtt i Aprendere med anledning av Skolinspektionens beslut

Publicerat den 17 november 2023

Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) tidigare meddelat har bolaget mottagit beslut från Skolinspektionen (”SI”) om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet för tre av bolagets skolor på grund av bristande lämplighet utifrån ägar‑ och ledningsprövning. Aktieägarna Bellissima Holding AB (”Bellissima”) och Netsom AB (”Netsom”) har idag meddelat Aprendere att de, för att underlätta att få till stånd en ändring av SI:s beslut, och i avvaktan på en eventuell rättslig prövning, under en inledande period om 15 månader, avser att rösta för maximalt 4,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere.

Som Aprendere tidigare meddelat har bolaget mottagit beslut från SI om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet för tre av bolagets skolor på grund av bristande lämplighet utifrån ägar‑och ledningsprövning. Ett av besluten gäller Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag:s ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig riksrekryterande utbildning och två av besluten gäller Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag:s respektive Sofiaängen AB:s ansökan om godkännande som huvudman för ny utbildning. SI anger i sina avslagsbeslut två sammanvägda grunder för den bristande lämpligheten i ägar- och ledningsprövningen: namngivna personer i ägar- och ledningskretsen samt huvudmannens förutsättningar att följa föreskrifter utifrån tidigare förelägganden.

Lars Tunberg (som tillsammans med sin hustru äger Bellissima) och Carl Tunberg (som äger Netsom) anser, liksom Aprendere, att SI:s beslut och grunderna för avslagen är felaktiga och arbetar nu tillsammans med Aprendere för att få till stånd en ändring av besluten.

För att underlätta att få till stånd en ändring av SI:s beslut har styrelseledamöterna, tillika huvudägarna Lars Tunberg och Carl Tunberg, samt styrelsesuppleanten Amanda Sehlberg, tidigare meddelat att de inte står till förfogande för omval till Aprenderes styrelse. Nämnda personer kommer lämna Aprenderes styrelse i samband med årsstämman 2023‑12‑18.

Aktieägarna Bellissima och Netsom innehar vardera 41 procent av det totala antalet röster i Aprendere. En ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet anses som huvudregel ha ett väsentligt inflytande över verksamheten. Bellissima och Netsom har efter det att SI:s beslut meddelats övervägt olika alternativ för att minska sitt inflytande över verksamheten på sådant sätt att de inte längre kan anses ha ett väsentligt inflytande utan att åsamka verksamheten och övriga aktieägare operativ och ekonomisk skada.

I syfte att underlätta att få till stånd en ändring av SI:s beslut har aktieägarna Bellissima och Netsom, var för sig, meddelat Aprendere att de under en inledande period om 15 månader, från och med idag, avser att rösta för maximalt 4,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere, vilket är väl under huvudregeln om 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet. Bellissima och Netsom kommer därefter att ompröva sitt ställningstagande i fråga om utövande av rösträtt, bland annat med hänsyn till utgången i den process som kommer att genomföras för att få till stånd en ändring av SI:s beslut.