Aprendere arbetar för att få till stånd en förändring av Skolinspektionens beslut och styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande

Publicerat den 10 november 2023

Som Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) meddelade 2023-11-02 har bolaget mottagit beslut från Skolinspektionen (SI) om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet för tre av bolagets skolor.

Grunderna för avslagen är enligt SI bristande lämplighet utifrån ägar- och ledningsprövning. SI anger i sina avslagsbeslut två sammanvägda grunder: namngivna personer i ägar- och ledningskretsen samt huvudmannens förutsättningar att följa föreskrifter utifrån tidigare förelägganden.

Aprendere anser att SIs beslut och grunderna för avslagen är felaktiga och arbetar nu för att få till stånd en ändring av besluten och har anlitat Mannheimer Swartling för juridisk rådgivning. Aprendere arbetar även aktivt med kvalitetshöjande åtgärder i syfte att dels åtgärda SIs förelägganden enligt SIs tidsplan, dels höja den generella kvalitén inom skolverksamheterna.

Om Aprendere inte får till stånd en ändring av besluten blir konsekvenserna av besluten att skolorna Sofiaängen och Värmdö Tekniska Gymnasium inte kommer att kunna utöka sitt utbildningserbjudande och därmed inte heller realisera den tillökning av elever som har planerats. För Motorsportsgymnasiet i Anderstorp påverkar avslaget på ansökan om godkännande som huvudman möjligheten att fortsätta bedriva riksrekryterande utbildning med yrkesutgång Racingmekaniker. Motorsportsgymnasiet har fortfarande kvar tillståndet att bedriva det nationella programmet ”Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbilsteknik”. De eventuella ekonomiska konsekvenserna går i dagsläget inte att bedöma.

Styrelseledamöterna och tillika huvudägare Lars Thunberg och Carl Thunberg samt styrelsesuppleant Amanda Sehlberg har idag meddelat bolaget att de inte står till förfogande för omval till Aprenderes styrelse. Nämnda styrelseledamöter kommer att lämna Aprenderes styrelse i samband med Årsstämman 2023-12-18. Arbetet med att ta fram förslag till nya styrelseledamöter kommer att inledas omgående.

”Jag har sedan jag tillträdde, tillsammans med organisationen, arbetat aktivt med det kvalitetsutvecklande arbetet och känner stor tillförsikt till att de åtgärder vi har vidtagit och har för avsikt att genomföra kommer att stärka alla våra skolors erbjudande” säger Claudia Lindström, vd Aprendere.