Aprendere har begärt ändring och överklagat Skolinspektionens beslut för tre av bolagets skolor samt begärt interimistiskt beslut för en av utbildningarna

Publicerat den 21 november 2023

Som Aprendere tidigare meddelat har de mottagit beslut från Skolinspektionen om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet för tre av bolagets skolor på grund av bristande lämplighet utifrån ägar‑och ledningsprövning samt bristande förutsättningar att följa gällande föreskrifter utifrån tidigare förelägganden.

Aprendere har, som tidigare meddelats, sedan besluten erhölls arbetat med att få till stånd en ändring av besluten. Som ett led i detta har Aprendere idag lämnat in en begäran om ändring, överklagade och begäran om interimistiskt beslut avseende Skolinspektionens tidigare beslut om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet på två skolor samt fortsatt godkännande att bedriva befintlig utbildning på en skola.

Aprendere har i första hand begärt att Skolinspektionen ändrar besluten. Om Skolinspektionen inte ändrar besluten ska överklagandet överlämnas till förvaltningsrätten. Aprendere har också begärt att förvaltningsrätten interimistiskt beslutar att godkänna Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag som huvudman för riksrekryterande utbildning vid Motorsportsgymnasiet för de befintliga elever som går årskurs 1.

De brister som Skolinspektionen anfört anser sig Aprendere till stor del redan ha åtgärdat, eller arbetar med att åtgärda. Vidare har, som tidigare meddelats, de tre personer i Aprenderes ägar- och ledningskrets, som Skolinspektionen ansett olämpliga att bedriva skolverksamhet, aviserat att de kommer att lämna styrelsen i Aprendere vid bolagets årsstämma den 18 december 2023. Vidare har huvudägarna meddelat att de, under en inledande period om 15 månader, avser att rösta för maximalt 4,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere för att minska sitt inflytande över verksamheten på sådant sätt att de inte längre kan anses ha ett väsentligt inflytande.

Sammantaget anser Aprendere att det har vidtagits åtgärder som gör att grunderna för Skolinspektionens tidigare beslut har förändrats och att det finns goda skäl för Skolinspektionen att ompröva sitt beslut.

Jag känner mig trygg med den utbildningsverksamhet som Aprendere bedriver, i Anderstorp såväl som i resten av Sverige. Vår verksamhet fortsätter utvecklas och vi fortsätter att aktivt arbeta med kvalitetshöjande insatser, säger Claudia Lindström, vd Aprendere skolor.