Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar bokslutskommuniké 2022/2023

Publicerat den 28 augusti 2023

Aprendere Skolors bokslutskommuniké 2022/2023 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 85 805 (61 409) tkr och ökade därmed med 39,7 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 6 041 (5 119) tkr och EBIT-marginal till 7,0 (8,3) procent.
  • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 7 152 (5 830) tkr och justerad EBIT-marginal till 8,3 (9,5) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 5 714 (4 219) tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 3 989 (2 907) tkr.
  • Resultat per aktie var 0,64 (0,47) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 884 (6 187) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 1 600 (1 191) i slutet av perioden och ökade därmed med 34,3 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 270 (220) i slutet av perioden.
Finansiell översikt April-juni Juli-juni ackumulerat
  2023 2022 Förändring   2023 2022 Förändring
Nettoomsättning 85 805 61 409 39,7% 288 762 228 344 26,5%
Rörelseresultat EBIT 6 041 5 119 18,0% 12 429 9 568* 29,9%
EBIT-marginal % 7,0% 8,3% -1,3 p.e. 4,3% 4,2% 0,1 p.e.
Justerat rörelseresultat EBIT** 7 152 5 830 22,7% 15 627 11 812 32,3%
Justerad EBIT-marginal % 8,3% 9,5% -1,2 p.e. 5,4% 5,2% 0,2 p.e.
Resultat före skatt 5 714 4 219 35,4% 11 963 8 594 39,2%
Periodens resultat 3 989 2 907 37,2% 8 900 6 080 46,4%
Resultat per aktie 0,64 kr 0,47 kr 0,17 kr 1,42 kr 0,97 kr 0,45 kr
Kassaflöde löpande 11 884 6 187 92,1% 16 343 9 622 69,9%
Antal elever 1 600 1 191 34,3% 1 600 1 191 34,3%
Antal heltidstjänster skolorna 270 220 22,7% 270 220 22,7%
*Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.
**EBIT justerat för goodwillnedskrivning.

Vd har ordet

Vi har under vårt fjärde kvartal välkomnat både Lunds Fordonstekniska Gymnasium och Nyköping Strand Utbildningscentrum till gruppen och därmed utökat antalet elever med 210. Vi har även skrivit avtal om förvärv av ytterligare en skola som ommer ge oss ett tillskott på cirka 100 elever. Totalt under läsåret har vi välkomnat fyra nya skolor med 360 elever.

Våra nya skolor både breddar och kompletterar våra befintliga skolor. I och med förvärvet av Nyköping Strand Utbildningscentrum, har vi nu även vuxenutbildning vilket är en ny skolform för oss. Restaurang och livsmedel och Hotell och turism är även nya gymnasieprogram för oss och vi ser med spänning fram emot vår gemensamma resa framåt. Lunds Fordonstekniska Gymnasium är ett komplement till våra befintliga yrkesgymnasium inom Fordon och transportprogrammet och vi ser fram emot det erfarenhetsutbyte och de utvecklingsprojekt som våra fyra, snart fem gymnasieskolor med samma program och lite olika inriktningar kommer ha framöver.

Förutom elever har vi välkomnat nya kollegor som alla bidrar till helheten med sin kompetens och erfarenhet. Jag är tacksam och stolt över engagemanget hos alla, viljan att bidra till sina kollegor, modet och prestigelösheten att be om hjälp och drivkraften att fokusera på våra elevers lärande och utveckling. Vi är ett bra gäng och tillsammans blir vi både bättre och starkare.

Vår modell fungerar
Vi ser att önskemålet att gå i mindre skolor där eleverna kan vara sig själva och känna sig trygga, bli sedda och skapa nära relationer till lärare och övrig skolpersonal är fortsatt stort och att vår verksamhetsmodell fungerar. Med flera små skolor och effektiva stödfunktioner och processer får vi det bästa av två världar, småskaligheten lokalt på skolan och tillgången till system, kompetens och erfarna kollegor inom gruppen. Vi utgår i vårt arbete alltid utifrån eleverna och att säkra kvaliteten i våra skolor. Våra övergripande prioriterade mål från huvudman som gäller alla våra skolor, med möjlighet att komplettera med lokala fokusområden är, ökad måluppfyllelse, ökad elevnärvaro och en hög andel behöriga lärare. Vi har idag en behörighetsnivå på våra gymnasieskolor som ligger över riskgenomsnittet och arbetar kontinuerligt med att öka andelen behöriga lärare ytterligare. För att uppnå det uppmuntrar vi våra medarbetare att vidareutbilda sig om de inte är behöriga och vi söker behöriga lärare till vakanta tjänster.

De ökade kraven på huvudmän för skolor, utifrån att kunna påvisa en bredd i kompetens och erfarenhet inom områden som pedagogik, skollagstiftning, arbetsmiljö och arbetsrätt, ledarskap samt ekonomi hos ledning och ägare, skapar även ett stort intresse från huvudmän för mindre skolor att i en framtid ingå i Aprenderegruppen.

Ökad nettoomsättning med 40%
Under fjärde kvartalet har vi ökat nettoomsättning med 40% jämfört med motsvarande period förra året. Nettoomsättningen för hela året ökade med 26,5% jämfört med föregående år. Ökningen under kvartalet beror främst på tillskottet av Lunds Fordonstekniska Gymnasium samt Nyköping Strand Utbildningscentrum i början av maj samt av förvärven av Labanskolan i Uppsala och Proffsgymnasiet i Örebro tidigare under tredje kvartalet. Våra elevkostnader, personalkostnader och lokalkostnader, inklusive kostnaden för el, har ökat under såväl kvartalet som under helåret. Det är kopplat till våra genomförda förvärv samt ökningen av indexreglerade hyror och ökade el- och måltidspriser som vi tidigare har beskrivit. De genomförda förvärven innebär även kostnader för genomförandet av legala DD-processer samt finansiella kostnader i samband med finansieringen av förvärven.

Nya lokaler för Magitaskolan
Under fjärde kvartalet har vi även investerat i möbler, idrottsredskap och lekutrustning samt anläggandet av en skolgård för Magitaskolan som under sommaren har flyttat in i större och oerhört fina lokaler på Stora Sköndal. Flytten blir ett riktigt lyft för skolan som i och med större lokaler även får möjlighet att välkomna fler elever.

Ett utvecklande och intensivt fjärde kvartal och första år
Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 6 041 tkr vilket är en ökning med 18% jämfört med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet för helåret uppgår till 12 429 tkr vilket är en ökning med nästan 30% jämfört med förra året.

Vår rörelsemarginal uppgick i kvartalet till 7% och 4,3% för hela året, att jämföra med 8,3% respektive 4,2% för motsvarande perioder förra året. Jag är mycket nöjd med det vi har åstadkommit tillsammans under mitt första år som vd och att vi har lyckats bibehålla en stabil ekonomi trots omfattande kostnadsökningar. Vi ska nu säkerställa att våra nya skolor kommer ombord ordentligt och att vi uppnår den kvalitet och de samordningseffekter vi har planerat för. Vi arbetar för en fortsatt tillväxt och ser att den kommer ske utifrån såväl organisk tillväxt som genom fortsatta förvärv.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)