Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Publicerat den 25 februari 2022

Aprendere Skolors delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 56 533 (48 040) tkr och ökade därmed med 17,7 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 2 130 (3 649) tkr och EBIT-marginal till 3,8 (7,6) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 2 102 (3 402) tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 1 770 (2 474) tkr.
  • Resultat per aktie var 0,28 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 989 (6 261) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 918 (793) i slutet av perioden och ökade därmed med 15,8 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 191 (168) i slutet av perioden.
Finansiell översikt Oktober-december Juli-december
  2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring
Nettoomsättning 56 533 48 040 17,7% 105 619 91 308 15,7%
Rörelseresultat EBIT 2 130* 3 649 -41,6% 2 702 5 311 -49,1%
EBIT-marginal % 3,8% 7,6% -3,8 p.e 2,6% 5,8% -3,2 p.e
Resultat före skatt 2 102 3 402 -38,2% 2 664 4 802 -44,5%
Periodens resultat 1 770 2 474 -28,5% 2 160 3 457 -37,5%
Resultat per aktie** 0,28 0,35
Kassaflöde löpande 4 989 6 261 -20,3% -1 072 10 594 -110,1%
Antal elever 918 793 15,8% 918 793 15,8%
Antal heltidstjänster skolorna 191 168 13,7% 191 168 13,7%
*Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.
**Inga relevanta jämförelsesiffror finns för 2020 eftersom Bolaget börsnoterades 2021.

VD Lars Tunberg har ordet

HVB-verksamhet på Vårkullen AB
När detta skrivs har vi precis tagit emot ett beslut från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att omedelbart dra tillbaka vårt tillstånd att bedriva HVB-verksamhet i Falköping. Vårkullen AB som det rör sig om är ett kombinerat HVB-hem och skola, ett så kallat skolveckohem, men driver även ett rent HVB-hem som tar emot boende 24/7. Detta besked kom som en total överraskning ur det blå. När den initiala chocken lagt sig och vi noggrant studerat beslutet har vi valt att överklaga. Beslutet innebär, som vi ser det, stor skada för inblandade barn som främst kommer från destruktiva miljöer och som får fin struktur och boende hos oss kombinerat med bra skolgång. Vårkullens HVB-verksamhet utgör lyckligtvis en mindre del av hela vår verksamhet, ca 4%, och var föregående år förslutbringande.

Däremot har inledningen på det nya verksamhetsåret varit lovande på Vårkullen under ledning av en ny och duktig föreståndare, vilket vi även kommenterat tidigare. Detta har dock inträffat efter Q2s utgång.

Två nya gymnasieskolor
Under Q2 har vi, och nu i mer positiva ordalag, tagit över två nya skolor; Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna (fd. Consensum Sollentuna) och Östersunds Gymnasium. Därigenom tillförs Aprendere två fina skolor med god lönsamhet och en årlig omsättning på ungefär 35 – 40 mkr. Detta kommer successivt framkomma i siffrorna under kommande kvartal.

Positiv utveckling för yrkesgymnasier
Perioden har annars präglats av dels årsupptakten under Q1, dels de nödvändiga anpassningar av verksamheten som blir följden av att det budgeterade elevantalet inte nås fullt ut, vilket varit fallet i våra två Stockholmsbaserade gymnasieskolor. Dessa anpassningar har nu genomförts på ett rimligt och försiktigt sätt. Det ser positivt ut för våra yrkesgymnasier då det ser ut som att yrkesprogrammen kommer ge grundläggande behörighet till högskolan. När denna regel togs bort för några år sedan så föll ansökningarna till oss med ca 25%. Trots detta har ändå verksamheten växt i mellantiden.

Ökat strukturbidrag
Något annat positivt som hänt under perioden är att den mångåriga kampen om ersättningar för resursskolor ser ut att få sin lösning. Någon ny lagstiftning är inte på plats ännu men Stockholms stad har ändå beslutat om ett antal justeringar i ersättningsmodellen, särskilt det så kallade strukturbidraget, vilket gör att ersättningsnivån blir betydligt rimligare och mer lik den som råder inom kommunen. För Aprendere talar vi om flera miljoner totalt sett genom att vi nu inte längre kommer att ha elever för vilka vi ger skolgång utan ersättning. Flera omkringliggande kommuner kommer att följa Stockholm som är mycket normgivande i detta sammanhang.

Resultat andra kvartalet
Resultatet under kvartalet är bra. Omsättningen har gått upp med 15% och vi tjänar ungefär det vi ska. Detta beror bland annat på ökande elevtal och att Sofiaängen ligger med i siffrorna. Vi ska även minnas att sifforna också inkluderar kostnader för vår notering den 28 september som uppgick till ca 1,6 mkr. Förra året var kanske ett lite exceptionellt år med den rådande pandemin och distansundervisning till stora delar. Vi är glada över att pandemin nu successivt verkar lägga sig, men vi är även stolta över att ha klarat denna utmaning på bästa sätt.