Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022/2023

Publicerat den 27 februari 2023

Aprendere Skolors delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av andra kvartalet 2022/23

• Nettoomsättningen uppgick till 75 216 (56 533) tkr och ökade därmed med 33 procent.
• Rörelseresultat EBIT uppgick till 2 102 (2 130) tkr och EBIT-marginal till 2,8 (3,8) procent.
• Resultatet före skatt uppgick till 2 087 (2 102) tkr.
• Periodens resultat uppgick till 1 616 (1 770 tkr.
• Resultat per aktie var 0,26 (0,28) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 725 (4 989) tkr.
• Antalet elever uppgick till 1 272 (918) i slutet av perioden och ökade därmed med 38,6 procent.
• Antal heltidstjänster uppgick till 254 (191) i slutet av perioden.

Finansiell översikt Oktober-december Juli-december
  2022 2021 Förändring   2022 2021 Förändring
Nettoomsättning 75 216 56 533 33% 134 739 105 619 27,6%
Rörelseresultat EBIT 2 102 2 130* -1,3% 4 104 2 702 51,9%
EBIT-marginal % 2,8% 3,8% -1 p.e 3% 2,6% 0,4 p.e
Resultat före skatt 2 087 2 102 -0,7% 4 057 2 664 52,3%
Periodens resultat 1 616 1 770 -8,7% 3 047 2 160 41,1%
Resultat per aktie 0,26 kr 0,28 kr -0,02 kr 0,49 kr 0,35 kr 0,14 kr
Kassaflöde löpande 15 725 4 989 215% 13 005 -1 072 1313%
Antal elever 1 272 918 38,6% 1 272 918 38,6%
Antal heltidstjänster skolorna 254 191 33% 254 191 33%
*Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.

Vd har ordet

Höstterminen är till ända och vårterminen har startat upp efter en välförtjänt julledighet för all personal och alla elever. Vi har haft en intensiv höst med många roliga händelser och aktiviteter som har påverkat oss positivt och även andra mindre roliga förutsättningar som har påverkat oss mer negativt.

Under andra kvartalet har vi ökat vår nettoomsättning med drygt 33% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på att vi är fler skolor och elever idag än då. Det är Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna och Östersunds gymnasium som har tillkommit jämfört med motsvarande period förra året, samt Sofiaängen som efter ombyggnationen har haft möjlighet att ta emot fler elever. Under november månad välkomnade vi även Labanskolan i Uppsala till Aprendere, vilket förklarar att vi ökade nettoomsättningen jämförelsevis ytterligare något mer under andra kvartalet än på halvåret.

Personalkostnaderna har under perioden ökat jämfört med motsvarande period förra året, vilket till största del beror på att vi har blivit fler skolor och därmed mer personal. Under hösten har influensa och förkylningar härjat bland både personal och elever, vilket har ökat kostnaderna för vikarier.

Vi kan konstatera att de två första kvartalen även förde med sig betydande kostnadsökningar för både el, livsmedel och förbrukningsmaterial beroende på den höga inflationen och kraftigt ökade priser. Våra ökade kostnader har lett till en resultatförsämring under andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Vi bedömer att kostnadsnivåerna kommer ligga kvar en tid framöver. Ytterligare en faktor som kommer påverka oss negativt är hyresnivåerna för flera av våra skolor som utifrån indexregleringar ökar markant redan från och med januari 2023 och fortsatt under hela 2023.

Kostnadsläget till trots fortsätter vi fokuserat att driva och utveckla våra verksamheter och att kontinuerligt utveckla oss själva och varandra. I oktober samlade vi alla verksamheters EHT-personal och jobbade tillsammans med våra årshjul och att inspirera och lära av varandra. I december samlade vi all personal inom hela Aprenderegruppen och skapade en gemensam bild av våra övergripande strategier och målbilder framåt. Vi samlades även i tvärgrupper mellan olika skolor och var i dialog om hur vi alla kan bidra till att stärka vår gemensamma arbetsmiljö. Det är en mäktig känsla att se alla tillsammans på en och samma plats och det är en verklig lyx att vi kan samlas på våra olika skolor.

Vi har våra elever i fokus och i november öppnade vi ett nytt boende för elever som kommer långväga ifrån och som läser på Motorsportsgymnasiet i Anderstorp. Förändringen är mycket uppskattad av eleverna och vi kommer troligtvis öka antalet rum till läsårsstarten 2023. Vi har även skrivit kontrakt på nya lokaler för Magitaskolan på Stora Sköndal. De nya lokalerna ligger naturskönt, är mer funktionella för utbildningsverksamhet och ger möjlighet att ta in fler elever.

Under hösten har vi även aktivt arbetat med att visa upp våra verksamheter i samband med både den digitala gymnasiemässan och flera öppna hus och prova-på-dagar för intresserade blivande elever. Det är oerhört positivt att återigen få välkomna nyfikna elever fysiskt till våra verksamheter.

I samband med att terminen avslutades gjorde även våra elever och personal sin sista skoldag på Vårkullens skola i Falköping. Beslutet fattades i november av styrelsen som en konsekvens av att de indragna tillstånden för oss att bedriva HVB-hem och skolveckohem i Vårkullens regi resulterade i att vi endast hade två inskrivna elever på skolan. En omöjlig ekvation att få ihop utifrån att garantera eleverna det de har rätt till, en kvalitativ utbildning. Lyckligtvis har både elever och personal hittat rätt i nya bra skolor och nya sysselsättningar. Fastigheterna som verksamheterna har bedrivits i kommer läggas ut till försäljning.

Det sista vi gjorde innan julledigheten var att signera avtal om förvärv av Proffsgymnasiet i Örebro. Ett fint yrkesgymnasium som driver utbildning inom Fordon- och transportprogrammet. Efter signeringen fick jag möjlighet att besöka verksamheten och träffa personalen. Nyfikenhet, öppenhet och stolthet var det som mötte mig. Jag fick även hjälp att lösa en punktering som jag hade tilldragit mig på vägen till Örebro, så jag lämnade skolan med glädje, tillförsikt och tacksamhet! Proffsgymnasiet ingår i Aprenderegruppen från och med 1 februari 2023.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte för en sekund släpper vårt fokus på att säkra en bra skolgång för våra elever, vara en bra och uppskattad arbetsplats för våra medarbetare, vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en stabil ekonomi, öka kännedomen om våra verksamheter och fortsätta välkomna nya verksamheter till oss som både kompletterar och förstärker vårt erbjudande.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)