Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023/2024

Publicerat den 29 november 2023

Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2023/24 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av första kvartalet 2023/24

 • Nettoomsättningen uppgick till 84 607 (59 523) TSEK, en ökning med 42,1 procent.
 • Rörelseresultat EBIT uppgick till 5 864 (2 002) TSEK och EBIT-marginal till 6,9 (3,4) procent.
 • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 7 101 (2 690) TSEK och justerad EBIT-marginal till 8,4 (4,5) procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 5 588 (1 970) TSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 4 118 (1 431) TSEK.
 • Resultat per aktie var 0,66 (0,23) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 264 (-2 914) TSEK.
 • Antalet elever uppgick till 1 750 (1 275) i slutet av perioden och ökade därmed med 37,3 procent.
 • Antal heltidstjänster uppgick till 303 (246) i slutet av perioden.
 • Aprendere Skolor fullföljer inte förvärvet av Hörby Yrkesgymnasium med hänvisning till villkoret i avtalet om beslut från Skolinspektionen efter genomförd tillsyn under våren på skolan.
 • Efter kvartalets utgång har Aprendere mottagit Skolinspektionens beslut om avslag av tre ansökningar. Aprendere har den 2 november 2023 lämnat in en begäran om ändring, överklagande och begäran om interimistiskt beslut avseende Skolinspektionens tidigare beslut om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet på två skolor samt fortsatt godkännande att bedriva befintlig utbildning på en skola.
Finansiell översikt Juli-september Helår
  2023 2022 Förändring 2022/23
Nettoomsättning 84 607 59 523 42,1% 283 968
Rörelseresultat EBIT 5 864 2 002 192,9% 8 958
EBIT-marginal % 6,9% 3,4% 3,5 p.e. 3,2%
Justerat rörelseresultat EBIT* 7 101 2 690 164,0% 9 660
Justerad EBIT-marginal % 8,4% 4,5% 3,9 p.e. 3,4%
Resultat före skatt 5 588 1 970 183,7% 8 492
Periodens resultat 4 118 1 431 187,8% 6 291
Resultat per aktie** 0,66 kr 0,23 kr 0,43 kr 1,01 kr
Kassaflöde löpande 4 264 -2 914 246,3% 14 811
Antal elever 1 750 1 275 37,3% 1 600
Antal heltidstjänster skolorna 303 246 23,2% 270
*EBIT justerat för goodwillnedskrivning.

VD HAR ORDET

Det lackar mot jul och terminen är snart slut. Det har varit en intensiv höst och jullovet hägrar som ett löfte om vila och återhämtning för alla i skolans värld. Vi blickar tillbaka på en period där vi i samband med skolstarten har välkomnat både nya elever och ny personal till gruppen.

Under kvartalet
Skolstarten gick bra på alla 17 skolor och koncernens verksamhet fortsätter att utvecklas och växa. Under första kvartalet steg nettoomsättningen till 84 607 (59 523) TSEK, en ökning med 42,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror till största del på gjorda förvärv men även på organisk tillväxt genom tillväxt av fler elever. Totalt hade vi nu 1750 elever inskrivna vilket är 150 fler elever än föregående läsår.

Periodens resultat uppgår till 4 118 (1 431) TSEK och är en tydlig förbättring mot föregående år motsvarande period. Resultatförbättringen beror främst på ett positivt nettotillskott från de nyförvärvade skolorna och på att elevintäkterna i högre utsträckning har utbetalats i rätt period jämfört med föregående år.

På Proffsgymnasiet i Örebro var trycket från elever som ville gå på skolan stort och vi bestämde oss för att utöka med cirka 20 elever och passade på att utöka lokalerna inför skolstarten. På Lilla Parkskolan i Södertälje har vi också skrivit in drygt 20 fler elever än tidigare och kommer utöka lokalen till vårterminen i syfte att både få till en bättre funktion och kvalitet i undervisningen men också att få möjlighet att erbjuda än fler elever plats på skolan. Odengymnasiet har ökat i popularitet och det totala antalet elever ökade med 40 jämfört med förra året. För Odengymnasiet letar vi nya lokaler fr.o.m höstterminen 2025 för att kunna möta skolans popularitet och behov av större ytor. Samtidigt är vår ledstjärna att alltid vara en tillräckligt liten skola för att alla elever ska känna sig sedda och trygga.

Aprenderes kvalitetsarbete
Under första kvartalet har vi fortsatt arbetet med att säkra och öka vår kvalitet på skolorna samt att konsolidera verksamheten utifrån att vi tog emot fyra nya skolor förra läsåret. Våra nya rektorer kom snabbt in i gruppen av skolledare och har både fått tillgång till sina nya kollegors kompetens och erfarenhet samtidigt som de också bidrar med sina erfarenheter. Att vi tog över fyra verksamheter på kort tid under förra läsåret har inneburit mycket arbete utifrån att integrera system, processer och rutiner. Det är främst integrationen av de ekonomiska systemen och rutinerna som tar tid. Nyköping Strand Utbildningscentrum med sin restaurang och bageri utgör en ny verksamhet för oss som har krävt genomgång av rutiner och processer för att säkra både att det blir rätt internt och rätt utifrån rapporteringskrav till berörda myndigheter.

Vi har även arbetat med att åtgärda de förelägganden som vi erhållit från Skolinspektionen under våren 2023 och som ska redovisas i januari 2024. Vi har säkrat vår bemanning inom elevhälsan samt säkerställt rutiner för att erbjuda och följa upp särskilda anpassningar för elever med behov av det. Vi strävar alltid efter att anställa behörig personal. På våra minsta skolor är det en utmaning att få ihop det då tjänsterna blir så små. För att ändå hantera det arbetar vi med att se över hur våra skolor kan dela på några tjänster så att alla får behörig personal.

Övriga händelser under perioden
Under sommaren flyttade Magitaskolan till nya lokaler vid Stora Sköndal i Stockholm. Flytten har verkligen inneburit ett lyft för både elever och personal. Vi har gjort investeringar såväl invändigt i lokalen samt satsat på en skapa en fin naturinspirerad skolgård på baksidan av skolan. Skolan ökade intaget med 10 elever till skolstarten och kommer på sikt även kunna ta emot ytterligare fler elever.

Under sommaren skrevs ett avtal om försäljning av en av två fastigheter som ägs av vårt bolag Vårkullen AB. Köpeskillingen uppgår till 3 864 TSEK, köparen är Falköping kommun och tillträdet är planerat till den 1 december. Planen är att även sälja av den andra fastigheten som ligger centralt i Falköping.

Som tidigare meddelats kommer Kent Olsson att efterträda Michaela Ernfors som ny ekonomichef den 4 december. Kent har arbetat parallellt med Michaela under en tid vilket har säkrat en bra överlämning och varit ett tillskott under arbetet med årsbokslutet. Kents mångåriga erfarenhet och kompetens blir ett mycket bra tillskott till organisationen och vår fortsatta utveckling.

Vår intention är att fortsätta välkomna ytterligare unika skolor till vår grupp och därmed säkerställa att det finns flera alternativ för eleverna att välja bland. Det finns många skolor som drivs av enskilda huvudmän som önskar tillhöra eller lämna över till en aktör som säkerställer att skolan får fortleva utifrån sin lokala förankring och val av inriktning. Vi gör skillnad för våra elever varje dag!

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)