Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021/2022

Publicerat den 27 maj 2022

Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2021/2022 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 61 316 (47 662) tkr och ökade därmed med 28,6 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 1 747 (3 076) tkr och EBIT-marginal till 2,7 (6,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 711 (2 874) tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 1013 (2 182) tkr.
  • Resultat per aktie var 0,16 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 959 (107) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 1 188 (847) i slutet av perioden och ökade därmed med 40,3 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 220 (188) i slutet av perioden.
Finansiell översikt Januari-mars Juli-mars ackumulerat
  2022 2021 Förändring 2021/22 2020/21 Förändring
Nettoomsättning 61 316 47 662 28,6% 166 935 138 970 20,1%
Rörelseresultat EBIT 1 747* 3 076 -43,2% 4 449 8 378 -46,9%
EBIT-marginal % 2,7% 6,2% -3,5 p.e 2,6% 5,8% -3,2 p.e
Resultat före skatt 1 711 2 874 -40,5% 4 375 7 676 -43%
Periodens resultat 1 013 2 182 -53,6% 3 173 5 639 -43,7%
Resultat per aktie** 0,16 0,51
Kassaflöde löpande 2 959 107 2665% 1 887 10 701 -82,4%
Antal elever 1 188 847 40,3% 1 188 847 40,3%
Antal heltidstjänster skolorna 220 188 17% 220 188 17%
*Resultatet är belatat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.
**Inga relevanta jämförelsesiffror finns för Q3 2020/2021 eftersom Bolaget börsnoterades i september 2021.

VD Lars Tunberg har ordet
Vår verksamhet växer. Jämfört med föregående års Q3 är ökningen hela 29%, vilket vi är stolta och glada över. Sofiaängen som är i vår regi sedan mars 2021 har ett ökat antal elever. Vi har förvärvat två skolor från och med första januari; Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna och Östersunds Gymnasium. Dessa fina tillskott kommer nu att arbetas in i organisationen och rutiner ska komma igång och en ömsesidig och successiv tillvänjning ska ske till den nya miljön. Denna process som inte bör underskattas kommer att ta ett antal månader eller kvartal, men vi ser framför oss att det ska gå bra eftersom skolorna är fina och sköts på ett utmärkt sätt. Dock är företagskultur något skört och bör hanteras varsamt.
 
Kvartalet som gått
Vårt resultat är bra men hänger kanske inte med fullt ut. Vår koncerngoodwill har fullt naturligt ökat med de nya förvärven. Vi har även tagit kostnader för noteringen på omkring 1,6 mkr. Ersättningsnivån på våra resursskolor är låg men kommer nu successivt upp vilket också kommenterades i det förra VD-ordet. Slutligen har vi kostnader för nedstängningen av vår verksamhet i Falköping uppgående till ca 1 mkr. Beslutet har överklagats men överklagandet är ännu inte avgjort. Kostnaderna för denna nedstängning är av engångskaraktär vilket förstås även gäller noteringskostnaderna.
 
Vi har heller inte riktigt full beläggning i två av våra gymnasier, vilket samtidigt är en potential för framtiden. Men vi kan glädja oss åt att om vi lägger tillbaka kostnader av engångskaraktär är vi hyggligt nära förra årets mycket goda resultatnivå.
 
Om- och tillbyggnad på Sofiaängen
Aprendere har nyligen fattat beslut om att genomföra om- och tillbyggnader av Sofiaängens lokaler på Bergsundsstrand i Stockholm. Detta kommer huvudsakligen att genomföras under sommaren och medföra att vi kan ta emot omkring 20 ytterligare elever till de ca 100 idag. Sofiaängen är en mycket eftertraktad skola och vi har en lång kö där. Att ta detta beslut snabbt var nödvändigt eftersom inflationen tar fart i krigets spår och byggkostnader ser ut att öka avsevärt framöver.
 
Vikten av bra ledarskap
När man driver en verksamhet som Aprendere som är väldigt decentraliserad är ledarskap på alla nivåer mycket centralt. Vi lägger därför ner en hel del resurser på just ledarutveckling. Vi har till exempel återkommande Aprenderedagar med olika innehåll och teman. Vi som sitter och arbetar centralt är en bit ifrån verksamheten. Det nära och lokala ledarskapet är helt avgörande för vår framgång. Vi hade nyligen en Aprenderedag med ett mycket uppskattat inslag i form av en föreläsning av Annika R Malmberg om kommunikation och konflikthantering. Även inom det nu avslutade projektet Samverkan för bästa skola (SBS) var ledarskap ett centralt tema.
 
Som vi skrev om i Q2 har jag valt att gå i pension under året och arbetet med att rekrytera en ny VD pågår för fullt.
 
Kvalitetsdialoger med Skolverket
Aprendere kommer att delta som en av ca 15 skolhuvudmän i Skolverkets nya satsning på kvalitetsdialoger. Arbetet inleds redan våren 2022 och syftar till att stärka kvalitet och likvärdighet i skolan.