Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023/2024

Publicerat den 30 maj 2024

Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2023/24 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Finansiell sammanfattning Q3: januari – mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 88 834 (73 830) TSEK, en ökning med 20,3 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till -1 569 (2 469) TSEK och EBIT-marginal till -1,8 (3,3) procent.
  • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 1 576 (2 469) TSEK och justerad EBIT-marginal till 1,8 (3,3) procent.*
  • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 2 667 (4 556) TSEK och justerad EBIT-marginal till 3,0 (6,2) procent.**
  • Resultat före skatt uppgick till -1 820 (2 435) TSEK och periodens resultat till -1 745 (1 914) TSEK.
  • Resultat per aktie var -0,28 (0,31) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 781 (-9 004) TSEK.
  • Antalet elever uppgick till 1 700 (1 395) i slutet av kvartalet, en ökning med 21,9 procent.
  • Antalet heltidstjänster uppgick till 315 (260) i slutet av kvartalet
Finansiell översikt Januari-mars Juli-mars Helår
  2024 2023 Förändring 2023/24 2022/23 Förändring 2022/23
Nettoomsättning 88 834 73 830 20,3% 264 480 202 957 30,3% 283 986
Rörelseresultat EBIT -1 569 2 469 -163,5% 5 409 6 389 -15,3% 8 958
EBIT-marginal % -1,8 3,3 -5,1 p.e 2,0 3,1 -1,1 p.e 3,2
Justerat rörelseresultat EBIT* 1 576 2 469 -36,2% 8 438 6 389 32,1% 8 958
Justerad EBIT-marginal % 1,8 3,3 -1,5 p.e 3,2 3,1 0,1 p.e 3,2
Justerat rörelseresultat EBIT** 2 667 4 556 -41,5% 12 003 11 598 3,5% 9 660
Justerad EBIT-marginal % 3,0 6,2 -3,2 p.e 4,5 5,7 -1,2 p.e 3,4
Resultat före skatt -1 820 2 435 -174,7% 4 522 6 250 -27,6% 8 492
Periodens resultat -1 745 1 914 -191,2% 2 700 4 911 -45,0% 6 291
Resultat per aktie kr -0,28 0,31 -0,59 kr 0,43 0,79 -0,36 kr 1,01
Kassaflöde löpande -2 781 -9 004 -69,1% 4 214 4 459 -5,5% 14 811
Antal elever 1 700 1 395 21,9% 1 700 1 395 21,9% 1 600
Antal heltidstjänster skolorna 315 260 21,2% 315 260 21,2% 270

*EBIT justerat för engångsposter med resultatpåverkan.
**EBIT justerat för engångsposter samt goodwillnedskrivningar.

VD HAR ORDET
Efter en kall, grå och regnig vår har vi nu full sommar utanför fönstren. Det är bråda dagar för alla i skolans värld då det är mycket som ska hinnas med innan vi stämmer upp i ”Den blomstertid nu kommer”. De sista proven ska göras, inlämningsuppgifter slutföras, avslutningsaktiviteter planeras och genomföras och betyg och omdömen sättas. För de elever som tar studenten är tillvaron en stark mix av kombinerad lättnad över att det snart är över och en känsla av vemod över detsamma, en känsla av glädje inför sommarlov och framtida möjligheter blandat med oro inför hur det kommer bli framåt.

Vår vision är att våra elever ska tro på sin egen förmåga att skapa sig ett bra liv utifrån sina förutsättningar. Skolavslutningar är även en sorts examen för alla oss som jobbar för att göra skillnad för våra elever varje dag. Vi önskar alla elever en underbar sommar och våra blivande studenter ett gott liv!

Under kvartalet
Under tredje kvartalet ökade vi nettoomsättningen med 20,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror på genomförda förvärv under maj månad föregående verksamhetsår.

Rörelseresultatet för kvartalet är negativt och landar på minus 1 569 000 kr. Resultatet påverkas negativt i kvartalet beroende på att vi tagit över ekonomihanteringen för den sista av de skolor som förvärvades under föregående år och i samband med det konstaterat olika periodiseringsprinciper. Korrigering av detta ger en negativ nettoeffekt på resultatet med ca 2 000 000 kr. Från och med det fjärde kvartalet kommer periodiseringarna hanteras på samma sätt som i våra övriga skolor.

Vi har haft kostnadsökningar under kvartalet som påverkar resultatet. Kostnaden för hyra av våra skollokaler har ökat genom indexering från och med januari med 6,5%.

Vi har ökade kostnader utifrån de kvalitetshöjande insatser vi har gjort i syfte att säkra behörighetsnivån bland våra pedagoger samt satsningen på att stärka upp elevhälsan och ett professionellt vårdgivaransvar.

Under kvartalet har vi fortsatt haft kostnader av engångskaraktär kopplade till juridisk rådgivning och stöd vi har behövt i samband med överklagandet av Skolinspektionens beslut om att avslå våra ansökningar. Under kvartalet uppgick dessa kostnader till 1 045 000 kr.

Justerat för nedskrivning av goodwill och poster av engångskaraktär uppgår rörelseresultat för kvartalet till 2 667 000 kr.
Rörelseresultatet ackumulerat för perioden juli – mars uppgår till 5 409 000 kr och justerat för goodwillnedskrivning och engångskostnader till 12 000 000 kr.

Kvalitetssäkrande arbete
Vårt fokus på kvalitetssäkrande insatser under läsåret har lett till att vi under kvartalet har fått godkänt utifrån de förelägganden vi fick under våren 2023. Vi har därmed inga förelägganden kvar efter förra vårens tillsyner av Skolinspektionen.

Det kvalitetshöjande arbetet har inkluderat även de skolor som inte har haft tillsyn och vi har nu en högre och mer enhetlig kvalitet på alla skolorna.

Vi har konsoliderat oss internt och lyfter nu blicken framåt och ser fram emot att fortsätta växa och välkomna fler verksamheter till gruppen.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)