Kallelse till årsstämma i Aprendere Skolor AB (publ)

Publicerat den 15 november 2023

Aktieägarna i Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523 ("Aprendere Skolor” eller ”Bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 18 december 2023 klockan 16:00 på Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby.

Rätt att delta
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 december 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 12 december 2023. Anmälan om deltagande sker:

  1. per post till Aprendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm,
  2. per e-post till bolagsstamma@aprendere.se, eller
  3. per telefon 08-400 289 00

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 december 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 12 december 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman
Styrelsen föreslår att Ulf Djurberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det föreslås att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsen ska utgå med 8 000 kr till styrelseordföranden och med 5 000 kr vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Det föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Förslag till antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Förslag till ny styrelse kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget MOORE Allegretto AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MOORE Allegretto AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Micaela Karlström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Övrig information
Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 247 058. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se, samt läggas fram på årsstämman.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
____________
Aprendere Skolor AB (publ)
Stockholm i november 2023
Styrelsen