Kommuniké från Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma den 20 december 2022

Publicerat den 20 december 2022

Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma 2022 hölls den 20 december kl. 16:00 på Scandic Täby varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Lars Tunberg, Paul Lindquist, Ulf Djurberg, Carl Tunberg och Svetlana Lajic Näreskog omvaldes som styrelseledamöter. Paul Lindquist omvaldes även till styrelseordförande.
 
MOORE Allegretto AB omvaldes som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.
 
Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen till 8 000 kr per månad för styrelseordförande och 5 000 kr per månad för övriga styrelseledamöter.
 
Stämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2021/2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
 
Aktieägare med 82% av rösterna var representerade på stämman.
 
Protokollet i sin helhet finns tillgängligt från och med idag på https://aprendereskolor.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstamma/ samt som bilaga till detta pressmeddelande.