Pressmeddelande den 16 september 2021

Publicerat den 16 september 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APRENDERE SKOLOR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

APRENDERES ERBJUDANDE AV UNITS INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET TECKNADES TILL 100,2 % – HANDEL I BOLAGETS AKTIE FÖRVÄNTAS INLEDAS DEN 28 SEPTEMBER 2021

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i Bolagets erbjudande av units om initialt 20 MSEK inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market för vilken teckningsperioden avslutades den 13 september 2021 (”Erbjudandet”), tecknades till 100,2 procent. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 20 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 100,2 procent.

Kommentar från Lars Tunberg, VD och medgrundare
”Jag vill härmed tacka samtliga som har valt att investera i Aprendere. Emissionslikviden och noteringen på Nasdaq First North Growth Market innebär ett nytt kapitel i bolagets historia och accelererar vår tillväxtresa”, säger Lars Tunberg.

Utfallet i Erbjudandet och ägarspridning
Erbjudandet omfattade högst 1 250 000 units i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 30 augusti–13 september 2021. Teckningskursen uppgick till 16,00 SEK per unit, motsvarande 16,00 SEK per aktie. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 20 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100,2 procent, varav cirka 9,9 MSEK har tecknats av Dividend Sweden AB i syfte att att dels investera cirka 3,3 MSEK i Aprendere och dels genom kommande utdelning ägarsprida aktier och teckningsoptioner för cirka 6,6 MSEK i Bolaget. Aprendere tillförs genom Erbjudandet cirka 13,4 MSEK kontant och 6,6 MSEK genom kvittning samt före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK.

Tecknings- och vederlagsfria garantiåtaganden samt tilldelning
Inför påbörjande av teckningsperioden hade Bolaget erhållit tecknings- och vederlagsfria garantiåtaganden avseende Erbjudandet om 4,3 MSEK. Mot bakgrund av utfallet kommer garantiåtagande (vederlagsfri toppgaranti) om 2 MSEK, motsvarande 125 000 units tillika 10 procent av Erbjudandet, att nyttjas.

Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som publicerades av Bolaget den 24 augusti 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras den 17 september 2021. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital
När Erbjudandet har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 6 250 000 aktier och aktiekapitalet uppgå till 625 000,00 SEK.

Notering på Nasdaq First North Growth Market
Första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 28 september 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet "APRNDR" och aktiens ISIN-kod är SE0015960778. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet "APRNDR TO1" med ISIN-kod SE0016588685.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1
Fyra (4) teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en fast teckningskurs om 19,20 SEK per aktie, motsvarande 120 % av teckningskursen i Erbjudandet.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Tunberg, VD
lars.tunberg@aprendere.se
+46 8-400 289 01

Om Aprendere Skolor AB (publ)
Aprendere Skolor AB (publ) är en fristående aktör som via moderbolaget och dotterbolagen bedriver totalt 11 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Aprendere Skolor grundades 2008 av bröderna Lars Tunberg och Carl Tunberg. Aprendere Skolor AB (publ) har för närvarande nästan 900 elever och 240 medarbetare.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aprendere i någon jurisdiktion, varken från Aprendere eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Det informationsmemorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har inte registrerats och godkänts av Finansinspektionen.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.