Rättelse: Aprendere Skolor AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Publicerat den 30 november 2021

Tidigare pressmeddelande saknade sammanställning av nyckeltal. Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se.

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 49 086 (43 268) tkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 572 (1 662) tkr och EBIT-marginal till 1,2% (3,8%).
  • Periodens resultat uppgick till 390 (983) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 002 (4 333) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 931 (802) i slutet av perioden.
  • Antalet heltidstjänster uppgick till 192,33 (181,75) i slutet av perioden.
RESULTAT I KORTHET,        
KONCERNEN Juli – sept Räkenskapsår
(TKR) 2021 2020 2020/21 2019/20
Nettoomsättning  49 086  43 268  188 993  171 918
Rörelseresultat EBIT  5721  1 662  11 873  8 962
EBIT-marginal  1,2%  3,8%  6,3%  5,2%
Periodens resultat  390  983  8 439  5 560
Kassaflöde löpande  -6 002  4 333  13 456  12 336
Antal elever  931  802  780  764
Antal heltidstjänster 192,33 181,75 183,55 173,35

1 Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 280 tkr.

Delårsrapporten i sin helhet finns från och med idag tillgänglig på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Lars Tunberg, VD

Email: lars.tunberg@aprendere.se

+46 8-400 289 01

Informationen är sådan som Aprendere Skolor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 09:00 CET.