Aktieägarna Bellissima och Netsom begränsar sina rösträtter i Aprendere ytterligare

Publicerat den 18 januari 2024

Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) meddelade den 2 november 2023 att det mottagit beslut från Skolinspektionen (”SI”) om avslag på ansökningar om utvidgning av Aprenderes utbildningserbjudande på tre skolor. Aktieägarna Bellissima Holding AB (”Bellissima”) och Netsom AB (”Netsom”) meddelade den 17 november 2023 att de, för att underlätta att få till stånd en ändring av SI:s beslut, under en inledande period om 15 månader, avser att rösta för maximalt 4,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere. Aktieägarna Bellissima och Netsom har idag meddelat Aprendere att de, för samma ändamål och under samma period, avser att ytterligare begränsa sina rösträtter i Aprendere genom att rösta för maximalt 0,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere.

Som Aprendere tidigare meddelat har bolaget mottagit beslut från SI om avslag på ansökningar om utvidgning av utbildningserbjudandet för tre av bolagets skolor på grund av bristande lämplighet utifrån ägar‑ och ledningsprövning. SI anger i sina avslagsbeslut två sammanvägda grunder för den bristande lämpligheten i ägar- och ledningsprövningen: namngivna personer i ägar- och ledningskretsen samt huvudmannens förutsättningar att följa föreskrifter utifrån tidigare förelägganden. Aprendere har överklagat SI:s beslut till förvaltningsrätten.

Lars Tunberg (som tillsammans med sin hustru äger Bellissima) och Carl Tunberg (som äger Netsom) anser, liksom Aprendere, att SI:s beslut och grunderna för avslagen är felaktiga och följer noggrant Aprenderes överklagande.

För att underlätta att få till stånd en ändring av SI:s beslut har Lars Tunberg, Carl Tunberg och Amanda Sehlberg lämnat Aprenderes styrelse. Vid bolagets årsstämma den 18 december 2023 valdes en ny styrelse.

Aktieägarna Bellissima och Netsom innehar vardera 41 procent av det totala antalet röster i Aprendere. En ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet anses som huvudregel ha ett väsentligt inflytande över verksamheten. För att underlätta att få till stånd en ändring av SI:s beslut meddelade aktieägarna Bellissima och Netsom den 17 november 2023 att de, från och med den 17 november 2023 och under en inledande period om 15 månader, avsåg att rösta för maximalt 4,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere.

Aktieägarna Bellissima och Netsom har nu, var för sig, meddelat Aprendere att de kommer att begränsa sina respektive rösträtter ytterligare för att underlätta för den pågående domstolsprocessen. Bellissima och Netsom kommer att, från och med idag, rösta för maximalt 0,9 procent vardera av det totala antalet utestående röster i Aprendere. Begränsningen kommer att gälla under samma period som tidigare meddelad begränsning, fram till och med den 17 februari 2025. Bellissima och Netsom kommer därefter att ompröva sitt ställningstagande i fråga om utövande av rösträtt, bland annat med hänsyn till utgången i den pågående domstolsprocessen.