Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar bokslutskommuniké 2021/2022

Publicerat den 29 augusti 2022

Aprendere Skolors bokslutskommuniké 2021/2022 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 61 160 (50 023) tkr och ökade därmed med 22,3 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 5 207 (3 948) tkr och EBIT-marginal till 8,5 (7,9) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 5 180 (4 163) tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 3 926 (3 421) tkr.
  • Resultat per aktie var 0,63 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden föregående år.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 201 (3 218) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 1 191 (853) i slutet av perioden och ökade därmed med 39,6 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 220 (188) i slutet av perioden.
Finansiell översikt April-juni Juli-juni ackumulerat
  2022 2021 Förändring 2021/22 2020/21 Förändring
Nettoomsättning 61 160 50 023 22,3% 228 095 188 993 20,7%
Rörelseresultat EBIT 5 207 3 948 31,9% 9 656* 12 335 -21,7%
EBIT-marginal % 8,5% 7,9% 0,6 p.e. 4,2% 6,5% -2,3 p.e.
Resultat före skatt 5 180 4 163 24,4% 9 555 11 839 -19,3%
Periodens resultat 3 926 3 421 14,8% 7 099 9 060 -21,6%
Resultat per aktie** 0,63 1,14
Kassaflöde löpande 6 201 3 218 92,7% 8 088 13 919 -41,9%
Antal elever 1 191 853 39,6% 1 191 853 39,6%
Antal heltidstjänster skolorna 220 188 17% 220 188 17%
*Resultatet är belatat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.
**Inga relevanta jämförelsesiffror finns för Q4 2021 samt 2020/21 eftersom Bolaget börsnoterades i september 2021.

VD Lars Tunberg har ordet

Kvartalet som gått
Aprendere levererar ett riktigt bra resultat i Q4 och en stor del av differensen mot föregående år som vi hade ultimo Q3 har hämtats in. Vi har i kvartalet arbetat vidare med att integrera de nyförvärvade skolorna Sollentuna Vård- och omsorgsgymnasium och Östersunds Gymnasium. Detta arbete har stärkt oss i vår bedömning om att de blir utmärkta tillskott i vår skolgrupp. De har nu varit en del av koncernen i ett halvt år och vi arbetar med att strömlinjeforma processer, koppla ihop IT-system och i övrigt hitta fungerande samarbetsformer. Ett av Aprenderes kännetecken är ju en långt driven administrativ effektivitet, bland annat baserat på effektiv användning av IT. En uppgift när nya skolor förvärvas blir därför att integrera dem i vår IT-värld.

Det fjärde kvartalet i ett skolföretag har ofta ett lägre kostnadsutfall. En av faktorerna är att mycket av det material som behövs för undervisningen redan har köpts in tidigare under läsåret och nu kvarstår att jobba sig fram genom läroplanen. En annan kan vara att motivationen helt enkelt är högre på våren.

Ombyggnationen på Sofiaängen
Arbetet med ombyggnationen på Sofiaängen tog rejäl fart direkt efter terminens slut. Nya upprustade lokaler möter nu personal och de elever som börjar där. Ombyggnationen innebär även att vi kan ta emot fler av de elever vi haft i kö.

Ökat antal elever
Som framgår av den finansiella översikten ökar vårt elevantal med nära 40% sedan föregående år. Skillnaden är till stor del beroende på nya skolor, men även god elevtillströmning i befintliga. Denna goda trend ser ut att fortsätta in i det nya skolåret. Det är glädjande att satsning på kvalitet i undervisningen och gott ledarskap i skolan verkar få sin belöning.

Fortsättning ledarskap
Jag har tidigare talat om vikten av bra ledarskap på alla nivåer i ett skolföretag. Aprendere lägger en hel del kraft på att ha ett starkt ledarskap. Inför skolstarten bjuds samtliga skolledare in till en årlig kick-off med syfte att stärka sammanhållningen och ledarskapet. Vi har i år inför nya terminen genomfört en sådan uppstart med mycket positiv respons. Vi byggde bland annat vidare på det vi lärde oss tillsammans med Annika R Malmberg på vår senaste Aprenderedag och det efterarbete som enheterna gjort.

Vi blickar framåt
Vi har under våren arbetat med att finna en efterträdare till mig och vi är mycket glada över att kunna presentera Claudia Lindström som vår nya VD. Vi önskar henne all lycka och framgång i det nya uppdraget. Claudia ska få glädjen att skriva lite nedan om den framtid som kommer.

Som slutkläm vill jag passa på att tacka alla på Aprendere, rektorer, övriga skolledare, administratörer, lärare och all övrig personal för de fina åren vi haft tillsammans. Jag tycker vi gjort något riktigt värdefullt för våra barn och samtidigt har vi byggt ett jättefint företag tillsammans. Tack ska ni ha!