Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2023/2024

Publicerat den 29 februari 2024

Aprendere Skolors delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2023/24 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Finansiell sammanfattning Q2: oktober – december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 91 039 (75 216) TSEK, en ökning med 21 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 1 114 (2 102) TSEK och EBIT-marginal till 1,2 (2,8) procent.
  • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 3 098 (2 102) TSEK och justerad EBIT-margina till 3,4 (2,8) procent.*
  • Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 4 335 (2 803) TSEK och justerad EBIT-margina till 4,8 (3,7) procent.**
  • Resultat före skatt uppgick till 755 (2 087) TSEK och perioidens resultat till 327 (1 616) TSEK.
  • Resultat per aktie var 0,05 (0,26) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 731 (15 725) TSEK.
  • Antalet elever uppgick till 1 746 (1 272) i slutet av kvartalet, en ökning med 37,3 procent.
  • Antalet heltidstjänster uppgick till 300 (254) i slutet av kvartalet.
Finansiell översikt Oktober-december Oktober-december Helår
  2023 2022 Förändring 2023 2022 Förändring 2022/23
Nettoomsättning 91 039 75 216 21,0% 175 646 134 739 30,4% 283 986
Rörelseresultat EBIT 1 114 2 102 -47,0% 6 978 4 104 70,0% 8 958
EBIT-marginal % 1,2 2,8 -1,6 p.e 4,0 3,0 1 p.e 3,2
Justerat rörelseresultat EBIT* 3 098 2 102 47,4% 8 962 4 104 118,4% 8 958
Justerad EBIT-marginal % 3,4 2,8 0,6 p.e 5,1 3 2,1 p.e 3,2
Justerat rörelseresultat EBIT** 4 335 2 803 54,7% 11 436 5 508 107,6% 9 660
Justerad EBIT-marginal % 4,8 3,7 1,1 p.e 6,5 4,1 2,2 p.e 3,4
Resultat före skatt 755 2 087 -63,8% 6 342 4 057 56,3% 8 492
Periodens resultat 327 1 616 -79,8% 4 445 3 047 45,9% 6 291
Resultat per aktie kr 0,05 0,26 -0,21 kr 0,71 0,49 0,22 kr 1,01
Kassaflöde löpande 2 731 15 725 -12 994 6 995 13 005 -6 010 14 811
Antal elever 1 746 1 272 37,3% 1 746 1 272 37,3% 1 600
Antal heltidstjänster skolorna 300 254 18,1% 300 254 18,1% 270

*EBIT justerat för engångskostnader kopplat till process mot SI uppående till 1 984 TSEK.
**EBIT justerat för engångskostnader samt goodwillnedskrivningar.

VD HAR ORDET

Det finns inget så energigivande som att höra fågelkvitter och barn som skrattar utomhus. Vårterminen är i full gång och vi upplever längre dagar och till och med solglimtar här och var. Vi blickar tillbaka på en höst som har krävt mer av oss än att bara bedriva skola och vi börjar se ljuset.

Under kvartalet
Under andra kvartalet ökar vi nettoomsättningen med 21% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på gjorda förvärv under föregående verksamhetsår samt på organisk tillväxt med ett ökat elevantal på några skolor.
Resultatet i kvartalet uppgick till 1 114 000 kr. Vi har haft högre personalkostnader under kvartalet utifrån viss utökning av tjänster i kvalitetssäkrande syfte samt lönerevisionen som gjordes i september. Vi har under kvartalet även haft kostnader av engångskaraktär kopplade till den juridiska rådgivning och stöd vi har behövt i samband med överklagandet av Skolinspektionens beslut om att avslå våra ansökningar. Försäljningen av en av Vårkullens fastigheter gav en positiv resultatpåverkan på 420 000 kr.

Kvalitetssäkrande arbete
Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att integrera våra nya skolor i gruppen utifrån framför allt systemhantering och administrativa rutiner och processer. Då den totala mängden transaktioner ökar i och med fler skolor har vi i samband med detta även sett över våra arbetssätt och arbetat med att kvalitetssäkra och effektivisera våra flöden. Vi har förstärkt ekonomifunktionen och välkomnat vår nya ekonomichef som bidrar med värdefull kompetens och erfarenhet för vår fortsatta utveckling.

Under hösten har vi arbetat intensivt med att säkra elevhälsoarbetet och bemanningen inom våra elevhälsoteam. Vi har på de flesta skolor redan en mycket hög behörighetsgrad hos våra pedagoger och har sett över och säkrat behörigheter i de fall det har behövts. I några fall har det handlat mer om att säkra att pedagogerna undervisar i de ämnen de är behöriga i, och i vissa fall har vi fått rekrytera för att säkra behörighet i alla ämnen. För de skolor som haft tillsyn från Skolinspektionen under våren 2023 och fått förelägganden har redogörelser av vidtagna åtgärder skickats till Skolinspektionen, dels under kvartalet och resterande i början av 2024.

Under december månad fick vi godkänt på alla åtgärder utifrån föreläggandet på Motorsportgymnasiet. Vi har i enlighet med Skolinspektionens krav även skrivit över eleverna i årskurs 1 som gick på den riksrekryterande utbildningen till det nationella programmet under tiden vi inväntar att få tillståndet förnyat.

Mycket tid har gått åt till arbetet med att i första hand begära omprövning av Skolinspektionens beslut att avslå våra tre ansökningar, vilket nekades, och därefter arbetet med att överklaga besluten till Förvaltningsrätten. Vi ser det som oerhört viktigt att få till en prövning av grunderna till Skolinspektionens beslut att avslå ansökningarna, då vi upplever att det inte finns en tydlig koppling mellan de skolor som sökt tillstånden och de grunder som anges för att motivera avslagen.

Vi har ett oerhört starkt engagemang på våra skolor för våra elever och våra verksamheter. Vi ser att förutsättningarna att bedriva en kvalitativ verksamhet på varje skola påverkas av hur väl vi kan samverka kring kompetens och erfarenheter inom gruppen, samt hur effektivt vi kan samordna våra centrala funktioner och underlätta för skolorna att göra det de är allra bäst på – utbilda och stötta våra elevers utveckling. Vår övertygelse är att ensam inte är starkast och att den bästa skolan bedrivs när det finns flera skolor som kan dela på kostnader för funktioner som alla behöver, såsom ekonomi- och lönehantering, IT, HR och skol- och kompetensutveckling. Vår intention är att fortsätta växa och välkomna fler verksamheter till gruppen i syfte att säkerställa den kvalitet och utveckling som våra elever förtjänar.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)