Aprendere Skolor AB (publ.) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022/2023

Publicerat den 29 maj 2023

Aprendere Skolors delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2022/23 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2022/23

  • Nettoomsättningen uppgick till 73 830 (61 316) tkr och ökade därmed med 20,4 procent.
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 2 469 (1 747) tkr och EBIT-marginal till 3,3 (2,8) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 2 435 (1 711) tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 1 914 (1 013) tkr.
  • Resultat per aktie var 0,31 (0,16) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 004 (2 959) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 1 395 (1 188) i slutet av perioden och ökade därmed med 17,4 procent.
  • Antal heltidstjänster uppgick till 260 (220) i slutet av perioden.
Finansiell översikt Januari-mars Juli-mars
  2023 2022 Förändring   2022/23 2021/22 Förändring
Nettoomsättning 73 830 61 316 20,4% 202 957 166 935 21,6%
Rörelseresultat EBIT 2 469 1 747* 41,3% 6 389 4 449 43,6%
EBIT-marginal % 3,3% 2,8% 0,5 p.e. 3,1% 2,7% 0,4 p.e.
Resultat före skatt 2 435 1 711 42,3% 6 250 4 375 42,9%
Periodens resultat 1 914 1 013 88,9% 4 911 3 173 54,8%
Resultat per aktie 0,31 kr 0,16 kr 0,15 kr 0,79 kr 0,51 kr 0,28 kr
Kassaflöde löpande -9 004 2 959 -404% 4 459 1 887 136%
Antal elever 1 395 1 188 17,4% 1 395 1 188 17,4%
Antal heltidstjänster skolorna 260 220 18,2% 260 220 18,2%
*Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.

Vd har ordet

Under tredje kvartalet har vi haft fortsatt fokus på vårt systematiska arbete med kvalitetsutvecklande insatser inom både skolverksamheten och administrationen. Vi växer och ser löpande över våra rutiner och arbetssätt för att säkerställa att vi uppnår positiva samordningseffekter. Vi är övertygade om att en effektiv central samordning och hantering av bland annat ekonomi och IT ger våra rektorer och pedagoger mer tid och resurser över för det pedagogiska och skolutvecklande arbetet som i slutändan gynnar våra elever.

I februari genomförde vi en heldag tillsammans med all personal som arbetar inom elevhälsa i koncernen. En lyckad dag då vi arbetade med anonymiserade case från verkligheten i syfte att hitta infallsvinklar och utbyta erfarenhet och kompetens kring hur vi kan arbeta än mer proaktivt och främjande med elevhälsa. Vi har även deltagit i Skolverkets och SPSM´s initiativ och process kvalitetsdialog för våra gymnasieskolor. Ett arbete som i höst kommer fortsätta med våra övriga skolor. Initiativet skapar ett fokus och en inkludering av våra rektorer i det viktiga skolutvecklingsarbetet.

Under årets första månader har vi även haft besök från Skolinspektionen som har genomfört tillsyner och kvalitetsgranskningar på flera av våra skolor. Vi ser dessa besök som ett stöd i vår ambition att alltid arbeta för en hög kvalitet. Utifrån de beslut som har kommit har vi fått värdefull input som vi arbetar vidare med. Vi har under perioden rekryterat Martin Blomkvist som tillträder tjänsten som biträdande skolchef i maj, i syfte att ytterligare stärka upp arbetet med kvalitet- och skolutveckling i vår växande organisation.

I vår interna granskning har vi upptäckt vissa felaktigheter för det andra kvartalet i delårsrapporten. Dessa felaktigheter har nu korrigerats och åtgärdats i den aktuella delårsrapporten. Korrigeringen har en sammanlagd negativ resultateffekt på cirka 275 000 kr och är kopplade till Labanskolans införlivande i koncernen. Vi har även korrigerat genom att eliminera interna skulder och fordringar inom koncernen.

Under tredje kvartalet har nettoomsättning ökat med drygt 20,4 % jämfört med motsvarande period förra året. Totalt för verksamhetsårets nio månader ökar nettoomsättningen med 21,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på tillskottet av skolor där Labanskolan och Proffsgymnasiet är nya under det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 14,8 % jämfört med tredje kvartalet föregående år, vilket främst förklaras av våra nya verksamheter Labanskolan och Proffsgymnasiet.

Rörelseresultatet uppgår till 2 469 tkr i kvartalet vilket är en ökning på 41,3 % jämfört med motsvarande period förra året och för hela perioden till 6 389 tkr, en ökning med 43,6 % jämfört med motsvarande period förra året. Vår EBIT-marginal uppgick i kvartalet till 3,3 % och 3,1 % på hela perioden att jämföra med 2,8 % respektive 2,7 % för motsvarande perioder förra året. Utifrån höstens omfattande kostnadsökningar för bland annat el och livsmedel samt ökade hyror med cirka 10 % från och med januari i år och ingen motsvarande kompensation i elevpeng, är vi nöjda med det resultat vi levererar och den stabilitet som vi lyckas bibehålla. Vi är medvetna om att genomförda förvärv ökar såväl skuldsättningsgrad som goodwill. Vår bedömning är att de är inom rimliga nivåer och att förvärven tillför mycket positivt till gruppen, både finansiellt och
erfarenhetsmässigt.

Under kvartalet har vi bytt bank till SEB i syfte att säkra en seriös och positiv partner som är med oss på vår planerade tillväxtresa.

I januari ansökte vi om utökade gymnasieprogram för två av våra skolor i syfte att erbjuda fler alternativ för eleverna och få en möjlighet att utöka antalet elever. Sofiaängen har sökt Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård samt El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. Värmdö Tekniska Gymnasium har sökt Marinteknikutbildningen som är en riksrekryterande utbildning. Efter godkännande av ansökningarna kan programmen starta till höstterminen 2024.

Efter kvartalets utgång har vi även välkomnat två ytterligare skolor till gruppen, Lunds Fordonstekniska Gymnasium och Nyköping Strands Utbildningscentrum. Båda två är fina skolor som verkar med samma elevfokus som våra övriga skolor. Lunds Fordonstekniska Gymnasium är en liten familjär skola inom motsvarande program vi har sedan tidigare och som kommer ingå i vårt nätverk av fordonstekniska yrkesgymnasier. Nyköping Strands Utbildningscentrum kompletterar oss med gymnasieprogram som vi inte har sedan tidigare inom Restaurang och Livsmedel samt Hotell och Turism. De tillför oss även vuxenutbildning vilket ska bli intressant att utforska möjligheterna med för gruppen.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)