Kommuniké från Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma den 18 december 2023

Publicerat den 18 december 2023

Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma 2023 hölls den 18 december kl. 16:00 på Scandic Täby varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Paul Lindquist, Ulf Djurberg och Svetlana Lajic Näreskog omvaldes till styrelseledamöter. Paul Lindquist omvaldes även till styrelseordförande. Lisbeth Sämå och Göran Fredriksson valdes till nya styrelseledamöter.
 
MOORE Allegretto AB omvaldes som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.
 
Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen till 8 000 kr per månad för styrelseordförande och 5 000 kr per månad för övriga styrelseledamöter.
 
Stämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2022/2023 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
 
Aktieägare med 10,62% av rösterna var representerade på stämman.
 
Protokollet i sin helhet finns tillgängligt från och med idag på https://aprendereskolor.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstamma/ samt som bilaga till detta pressmeddelande.